KDV Oranları (Karar Sayısı: 5249) 01 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31765 Karar Sayısı: 5249 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Ver…

 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

 

KDV Oranları (Karar Sayısı: 5249)

01 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31765

Karar Sayısı: 5249

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir,

28 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 
ÖZET: Karar ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listeye 34 üncü sıra eklenmek suretiyle “Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri”ne uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Bu kapsamda, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerinde, söz konusu Kararın yayımlandığı 1/3/2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere %8 oranında KDV uygulanacaktır. (GİB)

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,”

MADDE 2- Bu Karar, yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.