GVK 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlar (Karar Sayısı: 5799) 08 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31890 Karar Sayısı: 5799 193 sayılı Gelir Verg…

 

 

 

GVK 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlar (Karar Sayısı: 5799)

 

08 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31890

Karar Sayısı: 5799

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7/7/2022 TARİHLİ VE 5799 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde yer alan tutar 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

GVK md.23

8. (Değişik: 25/5/1995-4108/16 md.) Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000.000 lirayı (34 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.);

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (Ek parantez içi hüküm:5/12/2019-7194/11 md.) (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını (17 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.);