SGK Genelgesi 2023/1 7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Gen…

 

 

SGK Genelgesi 2023/1 – 7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

SGK Genelgesi 2023/1

7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-78383876-010.06.01-60268077

Konu: 7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

Tarih: 03.01.2023

GENELGE

2023/1

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 01.07.2022 tarihli ve 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanında yer alan düzenlemelerin yanı sıra söz konusu Kanun ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında, sigortalıların başta ek gösterge rakamları olmak üzere emekli aylığı, emekli ikramiyesi ve makam tazminatı gibi özlük ve sosyal güvenlik haklarına etki eden değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin, ilgililer adına Kurumumuza gönderilmesi gereken kesenek ve kurum karşılığı ile sigorta primleri gibi sosyal güvenlik yükümlülükleri üzerinde de etkisi bulunmaktadır.

Buna göre, 7417 sayılı Kanunun Kurumumuz görev alanında yer alan maddeleri kapsamında yürütülecek işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2. TAZMİNAT AYLIĞI EK GÖSTERGE GRUPLARI VE YANSITMA ORANLARI

2.1. Genel Uygulama

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen ve kısaca “Tazminat Aylığı” olarak adlandırılan tutar, en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının, ek gösterge rakamları gruplarına göre belirlenen yüzde oranları (tazminat aylığı yansıtma oranları) ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.

Söz konusu tazminat aylığı tutarı, ilgililer adına Kurumumuza yatırılması gereken kesenek ve kurum karşılıkları ile sigorta primlerinin hesaplanmasının yanı sıra bu kişilerin kendilerine veya hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında da dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.08.2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli karar ile tazminat aylığı ek gösterge gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yansıtma oranları her bir grup için 15 puan yükseltilmiştir.

Bu defa 7417 sayılı Kanun ile kamu görevlilerinin, unvan, rütbe ve öğrenim durumu ile derece ve kademelerine göre ek gösterge rakamlarının yeniden belirlenmesine bağlı olarak anılan Kanunun 2 nci maddesi ile tazminat aylığı yansıtma oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, bu oranlara esas ek gösterge grupları yeniden belirlenmiştir.

Ek gösterge gruplarında yapılan söz konusu değişiklik 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre, 15.01.2023 tarihine kadar uygulanacak tazminat aylığı ek gösterge grupları ve tazminat aylığı yansıtma oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 15.01.2023 Tarihine Kadar Uygulanacak Tazminat Aylığı Ek Gösterge Grupları ve Tazminat Yansıtma Oranları

Ek Gösterge Grupları Tazminat Yansıtma Oranları
0 – 2200 (hariç) %55
2200 – 3600 (hariç) %85
3600 – 4800 (hariç) %145
4800 – 6400 (hariç) %165
6400 – 7600 (hariç) %195
7600 – 8400 (hariç) %215
8400 ve üzeri %255

7417 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe gireceği 15.01.2023 tarihinden itibaren uygulanması gereken tazminat aylığı ek gösterge grupları ve buna bağlı olarak belirlenen tazminat aylığı yansıtma oranları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 15.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tazminat Aylığı Ek Gösterge Grupları ve Tazminat Yansıtma Oranları

Ek Gösterge Grupları Tazminat Yansıtma Oranları
0 – 2800 (hariç) %55
2800 – 3600 (hariç) %85
3600 – 5400 (hariç) %145
5400 – 7000 (hariç) %165
7000 – 7800 (hariç) %195
7800 – 8400 (hariç) %215
8400 ve üzeri %255

Aylık başlangıç tarihleri 15.01.2023 tarihi ve sonrasında olacak şekilde kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanacak olanların emekli ikramiyeleri de Tablo-2’de belirtilen yeni hükümlere göre hesaplanacaktır.

Ancak, görev aylıklarını her ayın 15’i yerine her ayın 1’in de alanlardan aylık başlangıç tarihleri 01.02.2023 tarihi ve sonrasında olacak şekilde kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanacak olanların emekli ikramiyeleri Tablo-2’de belirtilen yeni hükümlere göre hesaplanacak olup, aylık başlangıç tarihleri bu tarihten önce olanların emekli ikramiyeleri ise Tablo-1’de belirtilen ek gösterge grupları ve yansıtma oranlarına göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Şube Müdürü unvanı esas alınarak 15.06.1999 tarihinden itibaren (+2200) ek gösterge rakamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan bir sigortalının emekli aylığı, 7417 sayılı Kanun ile 15.01.2023 tarihinden itibaren ilgilinin ek gösterge rakamı (+3600) şeklinde yeniden belirlendiğinden, herhangi bir kesenek ve kurum karşılığı veya sigorta primi farkı talep edilmeksizin %85 yansıtma oranı yerine %145 yansıtma oranı esas alınarak hesaplanacak ve kendisine 01.02.2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için yansıtma oranı artışından kaynaklı aylık farkı da ayrıca tahakkuk ettirilecektir.

Örnek 2: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmakta iken 10.01.2023 tarihinde isteği üzerine emekliye sevk edilen 5434 sayılı Kanuna tabi bir sigortalının 15.01.2023 tarihinden itibaren bağlanacak emekli aylığı ile kendisine ödenecek emekli ikramiyesi tutarı (+7000) ek gösterge rakamı ve %195 yansıtma oranı esas alınarak hesaplanacaktır.

Örnek 3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 1 inci dereceli Şube Müdürü kadrosunda çalışmakta iken 30.12.2022 tarihinde isteği ile emekliye sevk edilen 5434 sayılı Kanuna tabi bir kamu görevlisinin aylık başlangıç tarihi 01.01.2023 olduğundan emekli ikramiyesi ile 01.01.2023-31.01.2023 dönemi emekli aylığı (+2200) ek gösterge rakamı ve Tablo-1’de belirtilen %85 yansıtma oranı esas alınarak hesaplanacak, daha sonra ilgiliye 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için 7417 sayılı Kanun ile yeniden belirlenen (+3600) ek gösterge rakamı ve bu ek gösterge rakamına göre Tablo 2’de belirtilen %145 yansıtma oranı esas alınarak kısıt emekli aylığı farkı tahakkuk ettirilecek ve 01.02.2023 tarihinden itibaren emekli aylıkları (+3600) ek gösterge rakamı ve %145 yansıtma oranı esas alınarak ödenmeye devam edecektir.

2.2. Personeli Hakkında Uygulanacak Ek Gösterge Rakamlarını 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesinde İlgili Mevzuatı Uyarınca Kendileri Belirleyen Kurum ve Kuruluşlardaki Personelin Durumu

Bilindiği üzere, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde, bazı kamu kurum ve kuruluşları personelinin ek gösterge rakamlarını belirleme yetkisine sahip bulunmakta idi.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 11 inci madde ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına 15.01.2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanacaklar hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde belirlenen veya söz konusu maddede emsali olarak belirlenen unvanların yararlanmakta oldukları ek gösterge rakamlarının uygulanacağı, anılan hükümlerde emsali belirtilmemiş unvanlar için ise ilk olarak mülga Bakanlar Kurulu Kararıyla, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte ise Cumhurbaşkanı tarafından emsali olarak belirlenen unvanların esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Yine 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10 uncu maddesinin (a) bendi hükmü ile de ek 11 inci maddesi kapsamında yer alan kurumların kadro veya pozisyonlarındaki mevcut personelin mali ve sosyal haklarına, maddenin yürürlük tarihi olan 02.11.2011 tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerde (sözleşme ücreti artışları hariç) herhangi bir değişiklik yapılamayacağı ve yeni bir unsur eklenemeyeceği düzenlenmiştir.

Bu hükümler ile mezkur ek 11 inci maddede belirtilen kurumlarda 15.01.2012 tarihi itibariyle çalışmaya devam edenler ile 15.01.2012 tarihinden sonra yeniden atanmamak koşuluyla bu tarihten önce bu kurumlardaki görevleri sona erenlerin ek gösterge rakamları dahil mali ve sosyal haklarında bir değişiklik yapılamayacağı, bunlar hakkında 02.11.2011 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ek gösterge rakamlarının uygulanmaya devam edileceği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 05.12.2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.09.2012 tarihli ve 2012/3739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar” ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde emeklilik bakımından emsal alınacak unvanı açıkça belirtilmeyen unvanlar hakkında emsal alınacak Devlet memuru kadro unvanları belirlenmiştir.

Öte yandan, 7417 sayılı Kanunun 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek 22 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Personeli Ek Göstergeleri” başlıklı (IV) sayılı cetvel değiştirilerek anılan kurumlarda 15.01.2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak ek gösterge rakamları yeniden belirlenmiştir.

Yine 7417 sayılı Kanunun 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek 23 üncü maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesine;

“Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki kurumlarda görev yapmış olmaları nedeniyle ek gösterge rakamları ek 11 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca belirlenenlerden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen çalışmaya devam edenler ile bu fıkranın yürürlük tarihinden önce söz konusu ek gösterge rakamları üzerinden kendilerine veya vefatları nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlananlar hakkında bu fıkrayı ihdas eden Kanunla 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinde yapılan değişiklik öncesindeki hükümlere göre yararlanmış oldukları oranların uygulanmasına devam edilir ve bunlar daha yüksek olması halinde, bu fıkrayı ihdas eden Kanun ile ek 11 inci madde uyarınca emsali olarak belirlenen personele ait ek gösterge rakamlarında yapılan değişiklikten yararlandırılır.” şeklindeki ikinci fıkra hükmü eklenmiştir.

Söz konusu ikinci fıkra hükmü gereği, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi kapsamında olup, 15.01.2012 tarihinden önce ilgili mevzuat uyarınca personelinin yararlanacağı ek gösterge rakamlarını kendileri belirleyen;

  • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği),
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği,
  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
  • Kamu İhale Kurumu,
  • Rekabet Kurumu,
  • Türk Akreditasyon Kurumu,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,
  • Mülga Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulunda,
  • 01.2012 tarihi itibariyle çalışmaya devam edenler ile 15.01.2012 tarihinden sonra yeniden atanmamak koşuluyla bu tarihten önce bu kurumlardaki görevleri sona erenlerin kendilerine veya hak sahiplerine bağlanacak aylıkları ile ödenecek emekli ikramiyelerin hesaplanmasında Tablo-1’de belirtilen tazminat aylığı ek gösterge grupları ve yansıtma oranlarının uygulanmasına devam edilecektir.

Yine, bu kapsamda emekli, malullük, vazife malullüğü veya dul ve yetim aylığı almakta olanların yansıtma oranlarında 15.01.2023 tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve söz konusu aylıklar aynı şekilde ödenecektir.

Ancak, bu kişilerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (IV) sayılı cetveldeki veya ek 11 inci maddede veyahut 10.09.2012 tarihli ve 2012/3739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli kararda emsali olarak belirlenen personelin ek gösterge rakamlarında 7417 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında, söz konusu ek gösterge rakamının daha yüksek olması nedeniyle 15.01.2023 tarihinden itibaren bu ek gösterge rakamından yararlanmaya başlayanların emekli aylıklarının veya emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında Tablo-2’de belirtilen yeni tazminat aylığı ek gösterge rakamı grupları ve buna karşılık gelen yansıtma oranları esas alınacaktır.

Örnek 4: TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında 21.06.1996 tarihinde lise mezunu olarak memur unvanı ile göreve başlayan ve söz konusu unvanda 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapmakta iken isteği ile 12.01.2022 tarihinde emekliye sevk edilen bir sigortalıya (+2200) ek gösterge rakamı ve bu gösterge rakamına karşılık gelen %85 yansıtma oranı esas alınarak 15.01.2022 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanmış ve emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir.

7417 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (IV) sayılı cetvelde 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklik ile 3 üncü dereceli lise mezunu Memur unvanı için (+1400) ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

İlgilinin halen yararlanmakta olduğu ek gösterge rakamı daha yüksek olduğundan emekli aylıkları (+2200) ek gösterge rakamı ve %85 yansıtma oranı üzerinden ödenmeye devam edilecektir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız