31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Adalet Bakanlığından: MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs…

 

 

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32149

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “gazete” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “gazete” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “gazete” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “şartname” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Basın İlân Kurumu İlan Portalında yapılacak ilan” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın İlân Kurumu aracılığıyla aşağıda belirtilen usulde yapılır:

a) Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir. Ancak;

1) Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasının üzerinde ve iki milyon Türk lirasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilir. Satışın yapılacağı yerde resmî ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması hâlinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulur.

2) Toplam muhammen bedeli iki milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar ise bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılır.

3) Gazete veya internet haber sitesinde yayınlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Basın İlân Kurumu İlan Portalında da duyurulur.

4) 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu madde kapsamında Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanacak ilanlardan ücret alınmaz.

5) Bu fıkrada yer alan parasal limitlerin belirlenmesinde ilan talebi tarihindeki güncel limitler esas alınır.”

“(6) Elektronik Satış Portalı ile Basın İlân Kurumu İlan Portalında, gazetede veya internet haber sitesinde ilan edilen metinler arasında farklılık bulunması hâlinde Elektronik Satış Portalında ilan edilen metin esas alınır.”

“(7) Elektronik Satış Portalı ile Basın İlân Kurumu İlan Portalında, gazetede veya internet haber sitesinde ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece Elektronik Satış Portalında ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibarıyla açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalından ve Basın İlân Kurumu İlan Portalından kaldırılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Örnek No: 54 ve Örnek No: 55 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız